REGULAMIN

Współpracy z firmą Cukierki Reklamowe Konstancja Dołęga-Dołęgowska

Firmy i osoby zainteresowane współpracą z Krowki.pl Sp. z o.o. prosimy o dostarczenie do firmy:

1. Kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej:

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualne kopie KRS

- Kopii nadania numeru REGON

- Kopii nadania numeru NIP

Dokumenty można złożyć osobiście, drogą mailową, faksem lub listem poleconym.

Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienia na asortyment produkowany przez naszą firmę składane są w formie pisemnej

(drogą elektroniczną).

2. Zamawiający jest zobowiązany przesłać wszelkie potrzebne materiały oraz pliki graficzne do wykonania etykiet i/lub kartoników w wersji PDF , CDR , AI.

3. Podstawą realizacji zamówienia jest pisemna akceptacja projektu (etykiet i/lub kartoników) i sporządzonego kosztorysu oraz dokonanie płatności na podstawie faktury proforma.

4. Firma zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie do 10 dni roboczych od momentu

akceptacji projektów i kosztorysu.

5. Firma zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia po wcześniejszym

poinformowaniu Zamawiającego.

6. Przy określeniu kolorystyki projektu (nadruku) należy posługiwać się systemem kolorów CMYK lub Pantone.

Dostawy Towarów

1. Zakupiony przez Państwa towar może zostać odebrany osobiście w siedzibie firmy lub zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z naszą firmą bądź z firmą klienta (po wcześniejszym uzgodnieniu)

2. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

3. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi towaru. Jednakże cena przesyłki do 30 kg wynosi 25zł netto.

4. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, chyba że umowa stanowi inaczej.

5. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu paczki zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera przesyłki, co do ilości, braków i uszkodzeń mechanicznych produktu. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności podpisanego przez przewoźnika . Przyjęcie towaru od przewoźnika jest równoznaczne z akceptacją powyższych parametrów.

6. Firma nie odpowiada za opóźnienia, które nastąpiły z winy przewoźnika. Ryzyko przypadkowej utraty towaru lub uszkodzeń przechodzi na klienta z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.

7.Przy wysyłce poza granice RP koszty transportu są ustalane indywidualnie.

Formy płatności

1. Wraz z akceptacją kosztorysu Zamawiający otrzymuje drogą mailową fakturę pro forma na podstawie której należy dokonać płatności w formie przelewu na konto podane na dokumencie, chyba że strony ustalą inaczej.

2. Wraz z otrzymanym towarem lub drogą pocztową Zamawiający otrzymuje fakturę VAT.

3. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji tego zamówienia.

4. W przypadku gdy Zamawiający otrzymuje fakturę Vat z terminem płatności, który przekroczy, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.

5. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami dłużej niż 30 dni Wykonawca ma prawo zgłosić zaległości do Krajowego Rejestru Długów.

6. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zmówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

Ceny

1. Aktualny cennik przesyłamy indywidualnie do każdego zainteresowanego klienta.

 

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu (faktura VAT), protokołu spisanego z kurierem dostarczającym przesyłkę, zdjęcia i protokół wadliwego lub wybrakowanego towaru.

2. Zamawiający nie ma możliwości zwrotu poprawnie wykonanego towaru.

3. W razie niezgodności towaru Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru chyba że strony ustalą inną formę rekompensaty.

4. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

Informacja o jakichkolwiek brakach ilościowych i jakościowych musi dotrzeć do firmy drogą pisemną w ciągu 5 dni od daty otrzymania towaru przez zamawiającego. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie firma informuje o tym Zamawiającego podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

5. Każda zgłoszona reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie w ciągu 7 dni od momentu jej zgłoszenia.

6. Każda zgłoszona reklamacja powinna zawierać wskazanie Zamawiającego oraz szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń.

7. Reklamacje zgłaszane są poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, który otrzymają Państwo od nas drogą mailową.

8. Wykonawca ma 14 dni roboczych na dostarczenie poprawnie wykonanego towaru (od momentu rozpatrzenia reklamacji)

Postanowienia końcowe

Podjęcie współpracy z naszą firmą jest równoznaczne z pozwoleniem na wykorzystanie stworzonych przez nas produktów w materiałach reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy Krowki.pl Sp. z o.o.

Powyższe warunki współpracy nie dotyczą firm, z którymi zostały zawarte odrębne umowy o współpracy.

Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Cukierki Reklamowe Konstancja Dołęga-Dołęgowska.

Pomoc

Wszelkie zapytania dotyczące warunków współpracy prosimy przesyłać bezpośrednio na adres

mailowy: poczta@krowki.pl

RODO

Przykładamy dużą wagę do ochrony, pobierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych zgodnie z prawem, w celu zachowania sfery prywatnej i osobistej. Z uwagi na powyższe przedstawiamy zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i udostępniania przez nas Państwa danych osobowych oraz instalowania i korzystania przez naszą witrynę z plików cookies. Prawne aspekty przetwarzania przez nas danych osobowych zawarte są w niniejszej polityce, regulaminie sklepu oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Administratorami Państwa danych osobowych jest Anna Ozzy Krowki.pl Sp. z o.o. ul. Podgórna 16, 05-822 Milanówek, NIP 529 124 60 84, REGON 017457232

Administrator danych udziela na żądanie osoby, której dane dotyczą, wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojej tożsamości, informacji o celach przetwarzania danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców oraz udziela innych informacji dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zasadą minimalizacji zbierania danych Administrator przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.

Użytkownik, który przegląda strony naszego sklepu, zapoznając się z ogólnodostępnymi treściami, nie musi udzielać informacji o swojej tożsamości lub podawać innych danych. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w przypadku rozpoczęcia świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną. Moment rozpoczęcia świadczenia przez nas usług określa regulamin sklepu i dotyczy złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówień lub świadczenia innych usług. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administrator mnoże przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną m. in.:

a) nazwisko i imiona Klienta;

b) adres miejsca zamieszkania klienta;

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;

d) adresy elektroniczne Klienta;

e) adres IP;

f) informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu na jakim jest przeglądany sklep internetowy;

g) zdjęcia wgrane przez użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia opakowania cukierka.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratorów danych, świadczące usługi prawne lub księgowe, osoby zatrudnione przez Administratorów, podmioty świadczące usługi transportowe. Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, administracyjną oraz księgową administratora. Dane będą przekazywane również podmiotom zajmującym się przewozem nabytych w sklepie internetowym towarów, jak również producentowi towarów w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Administratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

Administrator informuje, iż Klientowi portalu przysługują następujące prawa:

•   Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą;

•   Prawo do sprostowania danych osobowych;

•   Prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);

•   Prawo do ograniczenia przetwarzania;

•   Prawo do przenoszenia danych osobowych;

•   Prawo do sprzeciwu;

•   Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych;

•   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W stosunku do użytkowników Administrator mogże stosować marketing bezpośredni z wykorzystaniem ich danych osobowych za wyrażoną uprzednio zgodą na stosowanie takiego marketingu przez użytkownika. Dotyczy to w szczególności Newslettera. Zamówienie Newslettera na stronie internetowej wiązać się będzie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Po zamówieniu Newslettera użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z pouczeniem o przetwarzaniu danych osobowych oraz możliwością potwierdzenia zamówienia Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o czym Użytkownik będzie w wyraźny sposób informowany we wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Użytkownik ma możliwość wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   Zgodnie z art. 8 RODO jeśli Klient ma poniżej 16 lat, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez takiego użytkownika (w przypadku korzystania z usług Portalu) powinna zostać wyrażona lub zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Żądanie zaprzestania wykonywania marketingu bezpośredniego zostaje niezwłocznie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec stosowania marketingu bezpośredniego.

Użytkownik może poinformować Administratora o zmianie danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego lub pod adresem e-mail poczta@krowki.pl

Administrator przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, m. in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.

Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. Zgodnie z RODO Administrator ma obowiązek wykazania odpowiedniego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik serwisu. Pliki te są wykorzystywane m. in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkownika, zapisać zawartość koszyka sprzedażowego i w celach statystycznych. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do zbierania informacji o tożsamości użytkownika. W zależności od funkcjonalności oraz świadczonych usług pliki cookies mogą służyć do:

zapamiętania historii przeglądanych towarów,
rozpoznania urządzenia użytkownika i jego lokalizacji,
zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień,
dopasowania wyglądu strony internetowej,
poprawnej konfiguracji usług serwisu,
utrzymania sesji użytkownika serwisu po zamknięciu przeglądarki internetowej,
umożliwienia autouzupełniania danych do logowania w przypadku wyboru takiej funkcji przez użytkownika,
dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika,

Pliki Cookies nie są niebezpieczne dla użytkowników oraz ich urządzeń. Administratorzy wykorzystują tzw. pliki cookies własne (tj. zapisywane o przechowywane przez Administratorów za pośrednictwem strony internetowej serwisu związane ze świadczeniem usług) oraz pliki cookies zewnętrzne (tj. zamieszczane przez partnerów Administratorów).

Nadto Administratorzy wykorzystują pliki cookies sesyjne oraz trwałe. Pliki sesyjne są przechowywane na urządzeniu użytkownika za pomocą którego korzysta z serwisu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zamknięciu sesji pliki takie są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Pliki trwałe są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania przez użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do urządzenia, za pomocą którego korzysta z serwisu. Ograniczenie lub wyłączenie plików Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie lub całkowity brak działania serwisu. Informacje o sposobie obsługi oraz usuwania plików cookies z przeglądarek internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.