Regulamin

Przykładamy dużą wagę do ochrony, pobierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych zgodnie z prawem, w celu zachowania sfery prywatnej i osobistej. Z uwagi na powyższe przedstawiamy zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i udostępniania przez nas Państwa danych osobowych oraz instalowania i korzystania przez naszą witrynę z plików cookies. Prawne aspekty przetwarzania przez nas danych osobowych zawarte są w niniejszej polityce, regulaminie sklepu oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Administratorami Państwa danych osobowych jest Konstancja Dołęga Dołęgowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Cukierki Reklamowe Konstancja Dołęga-Dołęgowska”, ul. Podgórna 16, 05-822 Milanówek, NIP 529 124 60 84, REGON 017457232

Administrator danych udziela na żądanie osoby, której dane dotyczą, wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojej tożsamości, informacji o celach przetwarzania danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców oraz udziela innych informacji dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zasadą minimalizacji zbierania danych Administrator przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.

Użytkownik, który przegląda strony naszego sklepu, zapoznając się z ogólnodostępnymi treściami, nie musi udzielać informacji o swojej tożsamości lub podawać innych danych. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w przypadku rozpoczęcia świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną. Moment rozpoczęcia świadczenia przez nas usług określa regulamin sklepu i dotyczy złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówień lub świadczenia innych usług. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administrator mnoże przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną m. in.:

a) nazwisko i imiona Klienta;

b) adres miejsca zamieszkania klienta;

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;

d) adresy elektroniczne Klienta;

e) adres IP;

f) informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu na jakim jest przeglądany sklep internetowy;

g) zdjęcia wgrane przez użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia opakowania cukierka.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratorów danych, świadczące usługi prawne lub księgowe, osoby zatrudnione przez Administratorów, podmioty świadczące usługi transportowe. Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, administracyjną oraz księgową administratora. Dane będą przekazywane również podmiotom zajmującym się przewozem nabytych w sklepie internetowym towarów, jak również producentowi towarów w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Administratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

Administrator informuje, iż Klientowi portalu przysługują następujące prawa:

• Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą;

• Prawo do sprostowania danych osobowych;

• Prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);

• Prawo do ograniczenia przetwarzania;

• Prawo do przenoszenia danych osobowych;

• Prawo do sprzeciwu;

• Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych;

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W stosunku do użytkowników Administrator mogże stosować marketing bezpośredni z wykorzystaniem ich danych osobowych za wyrażoną uprzednio zgodą na stosowanie takiego marketingu przez użytkownika. Dotyczy to w szczególności Newslettera. Zamówienie Newslettera na stronie internetowej wiązać się będzie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Po zamówieniu Newslettera użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z pouczeniem o przetwarzaniu danych osobowych oraz możliwością potwierdzenia zamówienia Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o czym Użytkownik będzie w wyraźny sposób informowany we wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Użytkownik ma możliwość wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 8 RODO jeśli Klient ma poniżej 16 lat, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez takiego użytkownika (w przypadku korzystania z usług Portalu) powinna zostać wyrażona lub zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Żądanie zaprzestania wykonywania marketingu bezpośredniego zostaje niezwłocznie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec stosowania marketingu bezpośredniego.

Użytkownik może poinformować Administratora o zmianie danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego lub pod adresem e-mail poczta@krowki.pl

Administrator przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, m. in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.

Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. Zgodnie z RODO Administrator ma obowiązek wykazania odpowiedniego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.